Tạp chí phát triển kinh tế
Số 288 , Tháng 10/2014, Trang 90-108


Thang đo bao bì sản phẩm, tài trợ, quan hệ công chúng và khuyến mãi
Lê Đăng Lăng & Lê Tấn Bửu

DOI:
Tóm tắt
Tác giả xây dựng thang đo khái niệm bao bì sản phẩm, tài trợ, quan hệ công chúng, và khuyến mãi với sản phẩm nghiên cứu là 10 thương hiệu nước giải khát. Phương pháp nghiên cứu định tính được thực hiện bằng kĩ thuật phỏng vấn tay đôi với nhà nghiên cứu, thảo luận nhóm với chuyên gia và khách hàng để phát triển tập biến quan sát đo lường các khái niệm. Tiếp đến, phương pháp định lượng được sử dụng thông qua nghiên cứu sơ bộ (n=210, TP.HCM) và chính thức (n=628, toàn quốc) để kiểm định thang đo. Kết quả xây dựng thang đo bao bì sản phẩm gồm 3 thành phần, đặt tên là bao bì nhận diện, bao bì liên tưởng và bao bì thu hút; quan hệ công chúng, tài trợ và khuyến mãi được đo lường bởi một thành phần. Các thang đo đều đạt tính đơn hướng, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt, độ tin cậy tổng hợp, và phương sai trích. Kết quả có ý nghĩa đóng góp một số thang đo cần thiết cho những nghiên cứu liên quan trong thực tiễn kinh doanh và học thuật.

Từ khóa
Phát triển thang đo, bao bì sản phẩm, tài trợ, quan hệ công chúng, khuyến mãi.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam:Trường hợp Campuchia
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự động viên nhân viên tạiViệt Nam
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của ấn tượng thương hiệu đến ý định lựa chọn ngân hàng của khách hàng
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng