Tạp chí phát triển kinh tế
Số 253 , Tháng 11/2011, Trang 02-08


Thúc đẩy sự phát triển của các hình thức thương mại hiện đại trên thị trường nông thôn
BÙI HỮU ĐỨC

DOI:
Tóm tắt
Ngoài hình thức thương mại truyền thống phổ biến là các chợ nông thôn, trên thị trường nông thôn (TTNT) nước ta hiện nay đã bắt đầu xuất hiện các hình thức thương mại hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại... Tuy số lượng các hình thức thương mại hiện đại này còn khá khiêm tốn, song nó đã góp phần từng bước thay đổi bộ mặt TTNT. Bài viết này tập trung phân tích làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của nhu cầu phát triển các hình thức thương mại hiện đại (siêu thị, trung tâm thương mại...) trên TTNT; khái quát thực trạng phát triển các hình thức thương mại hiện đại trên TTNT nước ta thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển các hình thức thương mại này trong thời gian tới, góp phần tiếp tục phát triển TTNT trong điều kiện mới.

Từ khóa
Phát triển; Thương mại; Thị trường; Nông thôn.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

So sánh tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp giữa các phương thức vận tải ở Việt Nam – Đo lường qua hàm sản xuất Cobb–Douglas
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam:Trường hợp Campuchia
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự động viên nhân viên tạiViệt Nam
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng