Tạp chí phát triển kinh tế
Số 284 , Tháng 6/2014, Trang 98-113


Tác động di dân đối với thu nhập của nông hộ ở một số tỉnh Bắc Trung Bộ
Nguyễn Hoài Nam

DOI:
Tóm tắt
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê so sánh để phân tích tình trạng thu nhập và tiêu dùng của 175 nông hộ có lao động di cư trên 325 nông hộ ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Bài viết tập trung làm rõ các nguồn hình thành thu nhập của nông hộ có lao động di cư, phân tích tỉ lệ đóng góp của nguồn ngoại sinh, đặc biệt là từ số tiền mà thành viên của lao động di cư gửi về chiếm bao nhiêu phần trăm thu nhập của nông hộ. Từ đó đưa ra những gợi ý chính sách để góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung và nông thôn Bắc Trung Bộ nói riêng phát triển bền vững.

Từ khóa
Tác động di dân; Thu nhập nông hộ; Lao động di cư; Nguồn ngoại sinh.
Download
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TP.HCM
2019, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam:Trường hợp Campuchia
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và sự động viên nhân viên tạiViệt Nam
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng

Tác động của ấn tượng thương hiệu đến ý định lựa chọn ngân hàng của khách hàng
2020, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á Mở rộng