Tạp chí phát triển kinh tế
Số 238 , Tháng 8/2010, Trang


CÁC GIẢI PHÁP VỀ VỐN CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH CAO SU TỈNH GIA LAI
NGUYỄN HỮU CẦN

DOI:
Tóm tắt

Từ khóa
phát triển,cao su,vốn,
Download