Tạp chí phát triển kinh tế
Số 238 , Tháng 8/2010, Trang


ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ CÔNG Ở VIỆT NAM, NHÌN TỪ MÔ HÌNH BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG
Sử Đình Thành

DOI:
Tóm tắt

Từ khóa
Việt Nam,quản trị,mô hình,
Download